https://refernet.si
Skoči na vsebino Kazalo strani

Dostopnost spletišča

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktne informacije
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre meni / iskalnik / pojavno okno
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje
Center RS za poklicno izobraževanje

Osrednja slovenska inštitucija za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Center RS za poklicno izobraževanje
Kajuhova 32U
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (1) 586 42 00
F: +386 (1) 542 20 45
E: info@cpi.si
W: www.cpi.si
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vodi različne postopke in izvaja upravne storitve na področju izobraževanja, znanosti in športa.

Pripravlja zakonodajo za področje izobraževanja in športa in je odgovorno za vpeljavo zakonov ter z njimi povezanih administrativnih odločitev, ki se nanašajo na predšolsko vzgojo, osnovnošolsko vzgojo, splošno srednješolsko ter srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje, visokošolsko izobraževanje, izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, glasbeno izobraževanje, izobraževanje odraslih, izobraževanje narodnostnih manjšin, izobraževanje slovenske manjšine v Avstriji, Italiji in na Madžarskem, dodatne tečaje slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu, stalno strokovno izobraževanje učiteljev, nacionalno promocijo telesne vzgoje in rekreativnih športov ter nastanitev v dijaških in študentskih domovih za dijake srednjih šol in študente. Več na spletni strani.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Masarykova cesta 16
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (1) 400 52 00
F: +386 (1) 400 53 21
E: gp.mizs@gov.si
W: www.mizs.gov.si
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je odgovorno za pripravo metodologije za poklicne standarde.

V okviru nomenklature se na podlagi opisa določenega poklica za njegovo opravljanje zahtevajo določene spretnosti in tudi poklicna ter strokovna izobrazba in usposabljanje.

S tem nosi MDDSZ veliko odgovornost za poklicno in strokovno izobraževanje, za koordinacijo socialnih partnerjev in razvoj stroke. Odgovorno je tudi za razvoj in vpeljavo certifikatnega sistema v izobraževanje odraslih. Več na spletni strani.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Kotnikova 28
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (1) 369 77 00
F: +386 (1) 369 78 32
E: gp.mddsz@gov.si
W: www.mddsz.gov.si
Andragoški center

Je bil ustanovljen leta 1991 kot osrednja razvojna, svetovalna in raziskovalna ustanova za izobraževanje odraslih.

ACS pripravlja strokovne podlage za razvoj sistema izobraževanja odraslih, razvija in vzdržuje informacijski sistem za potrebe izobraževanja odraslih, opravlja svetovalno delo za izobraževalne organizacije, ki izobražujejo odrasle, organizira izpopolnjevanje in usposabljanje andragoških kadrov ter ga izvaja; opravlja raziskovalno in razvojno delo, razvija strokovne podlage za programiranje in organizacijo izobraževanja odraslih in za pripravo nacionalnega programa; pristojnim organom predlaga normative in standarde ter ukrepe za pospeševanje izobraževanja odraslih.

Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (1) 584 25 60
F: +386 (1) 584 25 50
E: info@acs.si
W: www.acs.si
Zavod RS za zaposlovanje

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je ena ključnih ustanov na trgu dela. Je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje Republike Slovenije.

Opravlja naloge kot so: posredovanje zaposlitev, izvajanje zavarovanja, izvaja programe in ukrepe politike zaposlovanja, izdaja delovna dovoljenja za tujce, izvaja nacionalni program štipendiranja mladine, izvaja poklicno svetovanje in obveščanje ter izdeluje analitična, razvojna in druga strokovna gradiva s področja temeljnih dejavnosti ZRSZ.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Rožna dolina, cesta IX / 6
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (1) 479 09 00
F: +386 (1) 479 02 62
E: gpzrsz@ess.gov.si
W: www.ess.gov.si
Urad za makroekonomske analize in razvoj

Je formalno vladna služba, katere direktor je neposredno odgovoren predsedniku vlade.

S sklepom vlade o organizaciji in delovnem področju urada jim je zagotovljena strokovna neodvisnost pri izbiri metodologije analiz in napovedovanja ter pri interpretaciji rezultatov.

Delo UMAR-ja sega na tri področja:

 • Spremljanje, analiziranje in napovedovanje gospodarskih gibanj.
 • Sodelovanje pri pripravi temeljnih strateških dokumentov in oblikovanju vladne politike.Raziskovanje in mednarodno sodelovanje. Raziskovalno delo obsega razvijanje metodoloških orodij in podrobno analizo pomembnih vprašanj za ekonomsko in razvojno politiko.
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj
Gregorčičeva 27
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (1) 478 10 12
F: +386 (1) 478 10 70
E: gp.umar@gov.si
W: www.umar.gov.si
Zavod RS za šolstvo

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je osrednji nacionalni razvojno-raziskovalni in svetovalni zavod na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva in splošnega srednješolskega izobraževanja.

Poljanska cesta 28
1000 Ljubljana
T: 01 300 51 00
F: 01 300 51 99
E: info.zrss@zrss.si
W: www.zrss.si
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je krovna organizacija, ki skupaj z 62 območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami (OOZ), tvori obrtno-podjetniški zbornični sistem. OZS in vse OOZ so samostojne pravne osebe, vodijo pa jih obrtniki-funkcionarji prostovoljno.

Celovška cesta 71,
1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 58 30 500
F: +386 (0)1 50 59 270
E: info@ozs.si
W: www.ozs.si
CMEPIUS

Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja; Leonardo da Vinci program.

Leonardo da Vinci (Leonardo II) je Evropski program, ki je namenjen podpori nacionalnim strategijam na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja s pomočjo sofinanciranja mednarodnih partnerskih projektnih povezav, katerih namen je izboljšanje kvalitete, razvoj inovacij ter promocija Evropske dimenzije v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju.

Program Leonardo sofinancira šest tipov projektov, ki jih lahko razdelimo v dve večji skupini: projekti mobilnosti ter ostali projekti, ki jih s skupno besedo imenujemo tudi razvojni projekti.

 • Projekti mobilnosti
 • Razvojni projekti:
 • Pilotski projekti
 • Pilotski projekti - tematske akcije
 • Projekti jezikovnih znanj in spretnosti
 • Tematske mreže
 • Podatkovni material
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Ob železnici 30a
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (1) 620 94 50
F: +386 (1) 620 94 51
E: info@cmepius.si
W: https://www.cmepius.si/
Gospodarska zbornica Slovenije

Gospodarska zbornica Slovenije kot učinkovit gospodarski lobi zastopa interese podjetij v odnosih z državo in sindikati pri oblikovanju pogojev dela in poslovanja ter pri zagotavljanju pogojev za gospodarski razvoj.

V skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju so naloge zbornice v poklicnem izobraževanju predlaganje poklicev, za katere naj bi pripravili programe poklicnega in strokovnega izobraževanja ter organiziranje, spremljanje in pregledovanje praktičnega izobraževanja (v podjetjih) kot dela poklicnega izobraževanja.

Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva 13
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (1) 589 80 00
F: +386 (1) 589 81 00
E: info@gzs.si
W: https://www.gzs.si/