https://refernet.si
Skoči na vsebino Kazalo strani

Dostopnost spletišča

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+S Prikaže kontaktne informacije
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre meni / iskalnik / pojavno okno
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje
Center RS za poklicno izobraževanje

Osrednja slovenska inštitucija za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Center RS za poklicno izobraževanje
Kajuhova 32U
SI-1000 Ljubljana
T: 01 586 42 00
E: info@cpi.si
W: www.cpi.si
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je odgovorno za pripravo metodologije za poklicne standarde.

V okviru nomenklature se na podlagi opisa določenega poklica za njegovo opravljanje zahtevajo določene spretnosti in tudi poklicna ter strokovna izobrazba in usposabljanje.

S tem nosi MDDSZ veliko odgovornost za poklicno in strokovno izobraževanje, za koordinacijo socialnih partnerjev in razvoj stroke. Odgovorno je tudi za razvoj in vpeljavo certifikatnega sistema v izobraževanje odraslih. Več na spletni strani.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Kotnikova 28
SI-1000 Ljubljana
T: 01 369 77 00
E: gp.mddsz@gov.si
W: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje skrbi za vsestransko izobraževanje in razvoj mladih generacij od vrtcev do višjih šol.

Pripravlja zakonodajo za področje izobraževanja in športa in je odgovorno za vpeljavo zakonov ter z njimi povezanih administrativnih odločitev, ki se nanašajo na predšolsko vzgojo, osnovnošolsko vzgojo, splošno srednješolsko ter srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje, visokošolsko izobraževanje, izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, glasbeno izobraževanje, izobraževanje odraslih, izobraževanje narodnostnih manjšin, izobraževanje slovenske manjšine v Avstriji, Italiji in na Madžarskem, dodatne tečaje slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu, stalno strokovno izobraževanje učiteljev, nacionalno promocijo telesne vzgoje in rekreativnih športov ter nastanitev v dijaških in študentskih domovih za dijake srednjih šol in študente. Več na spletni strani.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Masarykova cesta 16
SI-1000 Ljubljana
T: 01 400 52 00
E: gp.mvi@gov.si
W: www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-vzgojo-in-izobrazevanje
Andragoški center

Je bil ustanovljen leta 1991 kot osrednja razvojna, svetovalna in raziskovalna ustanova za izobraževanje odraslih.

ACS pripravlja strokovne podlage za razvoj sistema izobraževanja odraslih, razvija in vzdržuje informacijski sistem za potrebe izobraževanja odraslih, opravlja svetovalno delo za izobraževalne organizacije, ki izobražujejo odrasle, organizira izpopolnjevanje in usposabljanje andragoških kadrov ter ga izvaja; opravlja raziskovalno in razvojno delo, razvija strokovne podlage za programiranje in organizacijo izobraževanja odraslih in za pripravo nacionalnega programa; pristojnim organom predlaga normative in standarde ter ukrepe za pospeševanje izobraževanja odraslih.

Andragoški center Republike Slovenije
Šmartinska 134a
SI-1000 Ljubljana
T: 01 584 25 60
E: info@acs.si
W: www.acs.si
Zavod RS za zaposlovanje

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je ena ključnih ustanov na trgu dela. Je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje Republike Slovenije.

Opravlja naloge kot so: posredovanje zaposlitev, izvajanje zavarovanja, izvaja programe in ukrepe politike zaposlovanja, izdaja delovna dovoljenja za tujce, izvaja nacionalni program štipendiranja mladine, izvaja poklicno svetovanje in obveščanje ter izdeluje analitična, razvojna in druga strokovna gradiva s področja temeljnih dejavnosti ZRSZ.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
Rožna dolina, cesta IX / 6
SI-1000 Ljubljana
T: 01 479 09 00
E: gpzrsz@ess.gov.si
W: www.ess.gov.si
Urad za makroekonomske analize in razvoj

Je formalno vladna služba, katere direktor je neposredno odgovoren predsedniku vlade.

S sklepom vlade o organizaciji in delovnem področju urada jim je zagotovljena strokovna neodvisnost pri izbiri metodologije analiz in napovedovanja ter pri interpretaciji rezultatov.

Delo UMAR-ja sega na tri področja:

 • Spremljanje, analiziranje in napovedovanje gospodarskih gibanj.
 • Sodelovanje pri pripravi temeljnih strateških dokumentov in oblikovanju vladne politike.Raziskovanje in mednarodno sodelovanje. Raziskovalno delo obsega razvijanje metodoloških orodij in podrobno analizo pomembnih vprašanj za ekonomsko in razvojno politiko.
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj
Gregorčičeva 27
SI-1000 Ljubljana
T: 01 478 10 12
E: gp.umar@gov.si
W: www.umar.gov.si
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je osrednja institucija v Republiki Sloveniji na področju spodbujanja razvoja kadrov in štipendiranja, spodbujanja zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest zanje, zagotavljanje pravic delavcem ob insolventnosti delodajalca, zagotavljanje pravice otrok do nadomestila preživnine ter osrednji, posredovalni in sprejemni organ v postopkih mednarodne izterjave preživnin.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska 20
1000 Ljubljana
T: 01 43 41 081
E: gp@sklad-kadri.si
W: www.srips-rs.si
Pedagoški inštitut

Poslanstvo Pedagoškega inštituta je razvoj edukacijskih znanosti in ustreznih znanstvenih metodologij, pri čemer spodbujamo interdisciplinarno in multidisciplinarno povezovanje ter sodelovanje z drugimi znanstvenimi ustanovami v Sloveniji in tujini. Z diseminacijo znanstvenih izsledkov prispevamo tudi k razvoju pedagoške prakse.

Pedagoški inštitut
Gerbičeva 62
1000 Ljubljana
T: 01 420 12 40
E: pedagoski.institut@pei.si
W: www.pei.si
Gospodarska zbornica Slovenije

Gospodarska zbornica Slovenije kot učinkovit gospodarski lobi zastopa interese podjetij v odnosih z državo in sindikati pri oblikovanju pogojev dela in poslovanja ter pri zagotavljanju pogojev za gospodarski razvoj.

V skladu z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju so naloge zbornice v poklicnem izobraževanju predlaganje poklicev, za katere naj bi pripravili programe poklicnega in strokovnega izobraževanja ter organiziranje, spremljanje in pregledovanje praktičnega izobraževanja (v podjetjih) kot dela poklicnega izobraževanja.

Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva 13
SI-1000 Ljubljana
T: 01 589 80 00
E: info@gzs.si
W: www.gzs.si
Državni izpitni center

Dejavnosti Državnega izpitnega centra (Rica) so tesno povezane z njegovo vlogo osrednje ustanove za zunanje preverjanje znanja v Sloveniji.

Državni izpitni center
Kajuhova ulica 32 U
1000 Ljubljana
T: 01 548 46 00
E: info@ric.si
W: www.ric.si
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije

Skupnost višjih strokovnih šol, krajše Skupnost VSŠ, je bila ustanovljena kot skupnost zavodov in delujoča v skladu s predpisi, ki urejajo poslovanje javnih zavodov. Danes Skupnost VSŠ predstavlja, zastopa in uresničuje skupne interese 49 javnih in zasebnih višjih strokovnih šol, in sicer v sodelovanju z državnimi, lokalnimi, mednarodnimi organi in organizacijami.

Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije
Mariborska cesta 2
3000 Celje
T: 064 171 710
E: sekretariat@skupnost-vss.si
W: www.skupnost-vss.si
Konzorcij šolskih centrov Slovenije

Glavna namena povezovanja šolskih centrov v konzorcij sta stalno izboljševanje izobraževalnega procesa ter vzpodbujanje inovativnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Področja skupnega interesa, ki so jih člani identificirali že v pismu o nameri, so bila sodelovanje pri razvoju izobraževalnih programov, projektov, metod izobraževanja strokovnega kadra in razvoju modela medpodjetniškega izobraževalnega centra.

Konzorcij šolskih centrov Slovenije
Šegova ulica 112
8000 Novo mesto
T: 01 2411 626
E: nives.pockar@sclj.si
W: www.konzorcij-sc.si
Zavod RS za šolstvo

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je osrednji nacionalni razvojno-raziskovalni in svetovalni zavod na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva in splošnega srednješolskega izobraževanja.

Poljanska cesta 28
1000 Ljubljana
T: 01 300 51 00
E: info.zrss@zrss.si
W: www.zrss.si
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je krovna organizacija, ki skupaj z 62 območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami (OOZ), tvori obrtno-podjetniški zbornični sistem. OZS in vse OOZ so samostojne pravne osebe, vodijo pa jih obrtniki-funkcionarji prostovoljno.

Celovška cesta 71,
1000 Ljubljana
T: 01 58 30 500
E: info@ozs.si
W: www.ozs.si
EQAVET NRP v Sloveniji

Nacionalna referenčna točka EQAVET NRP (National Refrence Point) v Sloveniji je del evropske mreže EQAVET, z namenom razvoja skupnega okvira ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja (PSIU).

Nacionalna referenčna točka EQAVET NRP v Sloveniji
Center RS za poklicno izobraževanje
Kajuhova 32U
SI-1000 Ljubljana
T: 01 586 42 00
E: eqavetnrp.slo@cpi.si
W: www.eqavet-nrp-slo.si
Europass Slovenija

Europass Slovenija skrbi za koordinacijo vseh dejavnosti v zvezi z dokumenti Europass. Poglavitne dejavnosti so: zagotavljanje dostopnosti dokumentov Europass, koordinacija nacionalnih partnerjev pri uveljavljanju dokumentov Europass, promocija Europassa in dokumentov Europass ...

Nacionalni center Europass
Center RS za poklicno izobraževanje
Kajuhova 32U
SI-1000 Ljubljana
T: 01 586 42 00
E: europass@cpi.si
W: europass.si
Slovensko ogrodje kvalifikacij

Nacionalna koordinacijska točka SOK-EOK predstavlja vezni člen med Evropsko komisijo in državo članico pri implementaciji pobude EOK. Pri svojem delu zagotavlja informacije Evropski komisiji in domačim deležnikom o evropskem in nacionalnem ogrodju kvalifikacij, pripravlja strokovna gradiva, vodi promocijo evropskega in nacionalnega ogrodja kvalifikacij, ipd.

Slovensko ogrodje kvalifikacij
Center RS za poklicno izobraževanje
Kajuhova 32U
SI-1000 Ljubljana
T: 01 586 42 00
W: nok.si
WorldSkills Slovenija

EuroSkills je prestižno evropsko tekmovanje mladih strokovnjakov, starih med 18 in 25 let. Tekmovanje poteka vsaki dve leti v različnih mestih po Evropi. Mladi tekmujejo v poklicnih spretnostih v več kot 40 različnih panogah. Gre za največji dogodek na področju poklicnega izobraževanja ter predstavitev vrhunskih spretnosti v Evropi.

WorldSkills Slovenija
Center RS za poklicno izobraževanje
Kajuhova 32U
SI-1000 Ljubljana
T: 01 586 42 00
W: www.facebook.com/people/WorldSkills-Slovenia/100092406610094/?locale=sl_SI